【2018.8.8】JZ集训倒数第13天

又是风(yin)和(qing)日(bu)丽(ding)的美好的一天JZ生活呢  ^.^

 • 题目:

 • To your surprise, Jamie is the final boss! Ehehehe.

  Jamie has given you a tree with nn vertices, numbered from 11 to nn . Initially, the root of the tree is the vertex with number 11 . Also, each vertex has a value on it.

  Jamie also gives you three types of queries on the tree:

  1\ v1 v — Change the tree's root to vertex with number vv .

  2\ u\ v\ x2 u v x — For each vertex in the subtree of smallest size that contains uu and vv , add xx to its value.

  3\ v3 v — Find sum of values of vertices in the subtree of vertex with number vv .

  A subtree of vertex vv is a set of vertices such that vv lies on shortest path from this vertex to root of the tree. Pay attention that subtree of a vertex can change after changing the tree's root.

  Show your strength in programming to Jamie by performing the queries accurately!

 • 题目大意: 

 • 给出一棵树,支持三种操作:
  • 1.改变树的根节点
  • 2.求两点的lca,并对lca的子树的所有节点权值加上一个数
  • 3.询问一个节点子树的所有节点权值和

QWQ

 • 考试思路:

  • lca打了倍增,接下来思考如何解决没有换根操作的子任务,比较自然地想到DFS序+线段树/树状数组可以解决,但没有充分考虑时间复杂度,导致该部分TLE。。。

 • 正解思路:

  •         如果没有换根操作,那么这就是一道裸题:只需要用线段树/树状数组维
   护DFS上的权值和即可。需要支持换根操作时,我们也并不需要真的换个根,而
   只需要用一个变量记录当前的根root。
           经过一些简单的讨论可以知道,u和v在以root为根时的lca为:lca(u, v),
   lca(u, root), lca(v, root)中原来深度最大的一个,其中lca(a, b)代表a, b 在以1为
   根时的lca。根据root是否在原来u的子树内,我们可以轻易提取出以root为根
   时u的子树对应的区间。
           于是这还是一道裸题,O(q log n)
  •         其实思考时已经比较接近了正解思路,不过对于换根操作并没有想到巧妙地转换,通过分类讨论root与lca的关系,可以较方便地完成各项操作OwO
  •         因为JZOJ的时限只给了1S,所以愉快地被卡常了Orz,听神犇们说可以使用树链剖分来优化,还未实现QWQ

 • 代码实现

  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  129
  130
  131
  132
  133
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  152
  153
  154
  155
  156
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  180
  181
  182
  183
  184
  185
  186
  187
  188
  189
  190
  191
  192
  193
  194
  195
  196
  197
  198
  199
  200
  201
  202
  203
  204
  205
  206
  207
  208
  209
  210
  211
  212
  213
  214
  215
  216
  217
  218
  219
  220
  221
  222
  223
  224
  225
  226
  227
  228
  229
  230
  231
  232
  233
  234
  235
  236
  237
  238
  239
  240
  241
  242
  243
  244
  245
  246
  247
  248
  249
  250
  251
  252
  253
  254
  255
  256
  257
  #include<cstdio>
  #include<cstring>
  #include<cmath>
  #include<algorithm>
  #include<iostream>
  #include<queue>
  using namespace std;

  const int N=3*1e5+10;

  int num,n,q,e[N],tot,Next[N],head[N],fa[N][21],vis[N];
  long long w[N],ans,val[N];
  int dep[N],rt,don;
  int tt,L[N],R[N];

  struct node
  {
      long long lm,rm,v,tag;
  }tree[N*4];


  int read(void)
  {
      char ch;
      int re=0,va=1;
      while (!(isdigit(ch=getchar()) || ch=='-'));
      if (ch=='-')    va=-1;
      else    re=ch-'0';
      while (isdigit(ch=getchar()))
          (re*=10)+=ch-'0';
      return re*va;
  }

  void adde(int x,int y)
  {
      e[++tot]=y;
      Next[tot]=head[x];
      head[x]=tot;
  }

  void jump(int &a,int c)
  {
      for (int i=0;i<=20;i++)
      {
          if (c&1)    a=fa[a][i];
          c>>=1;
      }
  }

  int Find(int a,int b)
  {
      if (dep[a]<dep[b])  swap(a,b);
      jump(a,dep[a]-dep[b]);
      if (a==b)   return a;
      for (int i=20;i>=0;i--)
      {
          if (fa[a][i]!=fa[b][i])
          {
              a=fa[a][i];
              b=fa[b][i];
          }
      }
      return fa[a][0];
  }

  void downtag(int root)
  {
      if (tree[root].tag)
      {
          tree[2*root].v+=(long long)(tree[2*root].rm-tree[2*root].lm)*tree[root].tag;
          tree[2*root].tag+=tree[root].tag;
          tree[2*root+1].v+=(long long)(tree[2*root+1].rm-tree[2*root+1].lm)*tree[root].tag;
          tree[2*root+1].tag+=tree[root].tag;
          tree[root].tag=0;
      }
  }
   
  void amend(int root,int ls,int rs,int c)
  {
      if (ls<=tree[root].lm && tree[root].rm<=rs)
      {
          tree[root].v+=(long long)(tree[root].rm-tree[root].lm)*c;
          tree[root].tag+=c;
          return;
      }
      downtag(root);
     
      int mid=(tree[root].lm+tree[root].rm)/2;
     
      if (ls<mid)
      {
          amend(root*2,ls,rs,c);
      }
      if (mid<rs)
      {
          amend(root*2+1,ls,rs,c);
      }
      tree[root].v=tree[root*2].v+tree[root*2+1].v;
  }
   
  long long query(int root,int ls,int rs)
  {
      if (ls<=tree[root].lm && tree[root].rm<=rs)
      {
          return tree[root].v;
      }
      downtag(root);
     
      int mid=(tree[root].lm+tree[root].rm)/2;
      long long ans=0;
      if (ls<mid)
      {
          ans+=query(root*2,ls,rs);
      }
      if (mid<rs)
      {
          ans+=query(root*2+1,ls,rs);
      }
   
      return ans;
  }
   
  void build(int root,int ls,int rs)
  {
      tree[root].lm=ls;
      tree[root].rm=rs;
      tree[root].v=0;
      tree[root].tag=0;
     
      if (ls<rs-1)
      {
          int mid=(ls+rs)/2;
          build(root*2,ls,mid);
          build(root*2+1,mid,rs);
          tree[root].v=tree[2*root].v+tree[2*root+1].v;
      }
      else
      {
          don++;
          tree[root].v=val[don];
      }
      return;
  }

  void dfs(int now,int f)
  {
      tt++,val[tt]=w[now];
      L[now]=R[now]=tt;
      dep[now]=dep[f]+1;
      fa[now][0]=f;
      for (int i=1;i<=20;i++)
          fa[now][i]=fa[fa[now][i-1]][i-1];
      int to;
      for (int nex=head[now];nex;nex=Next[nex])
      {
          to=e[nex];
          if (to!=f)
          {
              dfs(to,now);
              L[now]=min(L[now],L[to]);
              R[now]=max(R[now],R[to]);
          }
      }
  }

  bool check_son(int u,int v)
  {
      if (u==Find(u,v))   return true;
      return false;
  }

  void change_root(int r)
  {
      rt=r;
  }

  void change(int u,int v,int x)
  {
      int now=Find(u,v);
      if (!check_son(now,rt))     //若现根不在lca的子树里(原树上)
      {
          amend(1,L[now],R[now]+1,x);//则换根对于本次操作无影响,直接修改
          return;
      }
      amend(1,1,n+1,x);   //先每个点都+x
      int a=Find(rt,u),b=Find(rt,v);
      if (dep[a]>dep[b])  u=a;
      else    u=b;    //分别求出 root&u  root&v 的lca,深度较大的为换根后的lca(显然?)
      v=rt;
      if (u==v) return;   //若lca即为现根,无需减去值
      //因为现根在lca(最原始的u&v)的子树,故v的深度一定大于u的深度
      jump(v,dep[v]-dep[u]-1);
      amend(1,L[v],R[v]+1,-x);
  //  amend(1,L[u],R[u]+1,-x);    //不能直接用u的原因:u是lca,而u的L~R包含了其部分子树(在现根意义下)
                                  //故jump的时候-1;
  }

  long long ask(int now)
  {
      if (!check_son(now,rt))
      {
          return query(1,L[now],R[now]+1);
      }//若现根不在v的子树里(原树上),则换根对于本次操作无影响,直接查询
      long long ans=0;
      ans=query(1,1,1+n);
      int u=now,v=rt;
      if (u==v)   return ans; //特判now==root
      jump(v,dep[v]-dep[u]-1);    //同修改,注意要-1!
      ans-=query(1,L[v],R[v]+1);
      return ans;
  }


  int main(void)
  {
      freopen("tree.in","r",stdin);
      freopen("tree.out","w",stdout);

      scanf("%d%d",&n,&q);
      for (int i=1;i<=n;i++)  w[i]=read();
      int x,y,p;
      for (int i=1;i<=n-1;i++)
      {
          x=read(),y=read();
          adde(x,y);
          adde(y,x);
      }
      rt=1;
      dfs(1,0);
      build(1,1,1+n);
      int a,b,c;
      while (q--)
      {
          p=read();
          if (p==1)
          {
              a=read();
              change_root(a);
          }
          else
          if (p==2)
          {
              a=read(),b=read(),c=read();
              change(a,b,c);
          }      
          else
          {
              a=read();
              printf("%lld\n",ask(a));
          }
      }
     
      fclose(stdin);
      fclose(stdout);
     
      return 0;
  }
 • PS:有些结论比较明显能通过画图分类讨论得出不给出具体证明过程QwQ其实是不会证

 

十日画一水,五日画一石。

Y.W.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注